रविवार, 12 अगस्त 2018

स्वतंत्रता - दिवसस्य संस्कृते भाषणम्

नमः सभायै सभापतिश्च समुपस्थिता: मम गुरव: अतिथिगणश्च सर्वेभ्यः प्रणाम:।

सर्वप्रथमम् सर्वेभ्यः अस्य स्वतन्त्र्यपूर्वण: नैका: शुभाभिकामना: यथा हि अस्माभि: विदितम् अस्ति यद् अद्य स्वातंत्र्यपर्वण: द्विसप्ततितम: वर्षग्रंथि: समायोज्यमाना अस्ति। भारतस्वतन्त्रतादिनम्  'अगस्त'-मासस्य पञ्चदशे (१५/८) दिनाङ्के राष्ट्रियोत्सवरूपेण आयोज्यते। १९४७ तमस्य वर्षस्य 'अगस्त'-मासस्य पञ्चदशे दिनाङ्के भारतगणराज्यं स्वतन्त्रम् अभवत्। अतः एतद् दिनं भारतस्वातन्त्र्यदिन - उत्सवत्वेन आचर्यते। तत्पूर्वं ब्रिटिश-जनाः भारतस्योपरि शासनं कुर्वन्ति स्म। १९४७ तमस्य वर्षस्य 'अगस्त'-मासस्य चतुर्दशे (१४/८/१९४७) दिनाङ्के मध्यरात्रौ द्वादशवादने आङ्ग्लाः भारतगणराज्यस्य शासनं भारतीयेभ्यः यच्छन्तः भारत- त्यागम् अकुर्वन्।भारतस्वतन्त्रतायाः तत् दिनं भारते राष्ट्रियपर्वत्वेन आचर्यते। स्वातन्त्र्योत्सवस्य प्रमुखः कार्यक्रमः देहली-महानगरस्थे रक्तदुर्गे (लालकिला) भारतगणराज्यस्य प्रधानमंत्रिण: भाषणेन आरभते। ततः प्रधानमन्त्रि-द्वारा-ध्वजारोहणं भवति। अनन्तरं प्रधानमन्त्री सर्वकारस्य कार्याणां योजनां प्रस्तुतं कुर्वन् सर्वेभ्यः शुभाशयं यच्छति। ततः सर्वेषां राज्यानां राजधानीषु मुख्यमन्त्रिणः ध्वजारोहणं कृत्वा जनेभ्यः शुभाशयं यच्छन्ति। स्वातन्त्र्यदिने प्रातः सप्तवादने ध्वजारोहणस्य कार्यकालः। भाषणानन्तरं भारत गणराज्यस्य प्रधानमन्त्री देशं सम्बोधयति। तस्मिन् दिने भारतीय-त्रिवर्णध्वजः सर्वत्र विराजते।

।।संस्कृतभारतम्।।
।।समर्थभारतम्।।