शुक्रवार, 20 अक्तूबर 2017

संस्कृत नामानि

संस्कृत नामानि

अल्पाहारः(Tiffin)
Hotel - उपाहारशाला
Cantteen - उपाहारगृहम्
Tiffin center - उपाहारकेंद्रम्
Breakfast - प्रातराशः
Idly - शाल्यपूपः
Puri - पूरिका
Blackgram dosa - माषदोस
Moong dosa - मुद् गदोसा
Onion dosa - पलांडुदोसा
Masala dosa - सोपस्करदोसा
Wheet upama - गोधूमपिष्टिका
Vada - वटिका
Vada pav -वटिकरोटिका
Samosa - समाशः
Kachori - मुद् गपूर्णिका
Pani puri - जलपूरीका
Bread - मृदुरोटिका
Cake - स्निग्धपिष्टकम्
Biscuit - सुपिष्टकम्
Burger - शाकरोटिका
Pizza - पिष्टजा
Fruit jam - फलपाकः
Butter - नवनीतम्
Milk cream - मस्तु
Snacks - उपाहारः
Mirchi bajji - मरीचभर्जी
Brinjal bajji - वार्ताकभर्जी
Alu bajji - आलुकभर्जी
Chips - कासालुः
Pakodi - पक्ववटी
Palak pakodi - जीवन्तीपक्ववटी
Tamarind chutney -    तिन्त्रिण्युपसेचनम् 
Groundnut power - कलायचूर्णम्
Mirchi power - मरीचचूर्णम्
Ginger chutney - आर्द्रकोपसेचनम्
Sand witch - सम्पुटाशः
Alu chips with pounded rice  - आलुपृथुकम्
Tea centre - चायकेन्द्रम्
Tea party - सपीतिः
Milk - क्षीरम्
Tea powder -चायचूर्णम्
Coffee powder - काफीचूर्णम्
Decoction - क्वाथः
Sugar - शर्करा
Tea - चायम्
Coffee - काफी
Grean tea - हरितचायम्
Cold coffee - शीतलकापी
Cool drink - शीतलपानीयम्
Straw - नालम्
Honey - मधु
Fruit juice - फलरसः
Brittel milk - पीयूषः
Chocolate - चाकलेहः
Chewing gum - चर्वणकम्
Jaggery water -गुडपानकम्
Sharbath - फलपानीयम्
Soda water - विक्षारजलम्
Vegetable soup -शाकतरला
Sprouts - अङ्कुराः
Moong sprouts - मुद्गाङ्कुराः
Groundnut sprouts  - कलायांकुराः
Channa sprouts - चणकाङ्कुराः
Fluffed rice laddu - लाजमोदकम्
Pounded rice - पृथुकम्
Fluffed rice - लाजः
Fried chana - अभ्यूषः
Mango paste layer - आम्रमण्डकः
Shiraa - मोहनभोगः
Boondi laddu - लड्डुकम्
Ravva laddu -चुर्णलड्डुकम्
Besan laddu -कुट्टितलड्डुकम्
Motichur laddu - मुक्ताचूर्णलड्डूकम्
Poli(Holige) - पोलिकः
Atraasa - अतिरसः
Jilebi - अमृतशष्कुली
Mysorepak - मैसूरपिष्टकम्
Rasagulla - रसगोलकम्
Gulab jamun - पानकगोलकम्
Kova - गव्या
Kova cake - गव्यपिटकः
Agra halwa - आग्रारसवती
Kara boondi - क्षारबिन्दवः
Kara mixture - मिश्रितम्
Chakli - शष्कुली
Lunch - अहराशः
Dinner - नक्ताशः
Leaf plate - विस्तरी
Curry - व्यञ्जनम्
Dal curry - शाकसूपः
Dal - सूपः
Stuffed curry - सोपस्करशाकः
Fried roti - अङ्गाररोटिका
Wheet roti - गोधूमरोटिका
Jowari roti - जूर्णरोटिका
Ragi grain - कोद्रवकबलम्
Ragi roti - कोद्रवरोटिका
Oiled roti - तैलरोटिका
Rice - अन्नम्
Mango rice - आम्रोदनम्
Chitranna - चित्रान्नम्
Pulihora - कृसरान्नाम्
Fried rice -भर्जितान्नम्
Seasoned cooked rice - उपस्कृतोदनम्
Lemon rice - जंबीरोदनम्
Fried curry - भर्जितशाकम्
Sambar - क्वथितम्
Rasam - सारः
Chutuney - उपसेचनम्
Pickle - उपदंशः
Ghee - घृतम्
Paayasa - पायसम्
Saabakki paayasa - सागुपायसम्
Shaavige kheer - सूत्रिकापायसम्
Papad - पर्पटः
Moong papad - मुद्गपर्पटः
Disigned papad - परिकल्पवर्ध्यम्
Rice papad - सागुवर्ध्यम्
Vada - माषवटिका
Curd vada - दधिवटिका
Buttermilk - तक्रम्
Curd rice - दद्यन्नम्
Ice cream - पयोहिमम्
Lassi - स्वादुमथितम्

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें