रविवार, 11 दिसंबर 2016

माघ महोत्सवस्य सूचना।

                                           राजस्थानसंस्कृतअकादम्या समायोजयिष्यमानोदशदिवसीयो राष्ट्रियः माघमहोत्सवः 2017 अयि मान्याः संस्कृतसंस्कृतात्मानश्शास्त्रसंरक्षणबद्धादरा  विद्वांसो विदुष्यश्च। सहर्षं संसूचयन्नमन्दमानन्दमनुभवामि  यद्राजस्थानसर्वकारसदिच्छया राजस्थानसंस्कृतअकादम्या संस्कृतविकासाय प्रसाराय च यथासमयन्नैके कार्यक्रमा आयोज्यन्ते । अस्मिन्नेवोपक्रमे संस्कृतमहाकविष्वन्यतमं महाकविमाघम्, आलक्ष्य माघमहोत्सवः 2017 इति दशदिवसीयो राष्ट्रियः कार्यक्रमः समायोज्यते । संस्कृत साहित्य संस्कृति सांस्कृतिकादिविषयसम्बद्धोपक्रमान्वितेस्मिन्कार्यक्रमे महाकविमाघस्य व्यक्तित्वं कृतित्वं तद्वैशिष्ट्यं संस्कृत संस्कृतिसंवर्धने तद्योगदानञ्चेत्यादिविषयोपेतं पुस्तकप्रकाशनमप्यन्यतमः प्रकल्पः। तत्र भवादृशानां संस्कृतसेवापरायणानां विदुषामालेखो ग्रन्थगौरवावहस्स्यात्तदर्थं 10/1/2017 दिनाङ्कं यावद्भवच्छोधालेखं संप्रेष्यानुग्रहीष्यन्तीति।
विनिवेदयन्
भावत्कः
शोधालेखप्रेषणसंकेतः
राजधर मिश्रः
राजस्थान संस्कृत अकादमी झलाना डूंगरी, जयपुरम्
व्याकरणविभागाध्यक्षः
ज.रा.राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें