मंगलवार, 1 दिसंबर 2015

पुष्पनाम संस्कृतम्। (संस्कृत मेँ फूलोँ के नाम)

पुष्पनाम संस्कृतम्। (संस्कृत मेँ फूलोँ के नाम) १ कनेर - कर्णिकार: । २ कमल (नीला) - इन्दीवरम् । ३ कमल (श्वेत) - कैरवम् । ४ कमल (लाल) - कोकनदम्, पद्मम् । ५ कुमुदनी - कुमुदम् । ६ कुन्द - कुन्दम् । ७ केवडा - केतकी । ८ गुलाब - पाटलम् । ९ गेंदा - स्थलपद्मम् । १० चम्पा - चम्पक: । ११ चमेली - चमेली । १२ जवापुष्प - जपापुष्पम् । १३ जूही - यूथिका । १४ दुपहरिया - बन्धूक: । १५ नेवारी - नवमालिका । १६ बेला - मल्लिका । १७ मौलसरी - बकुल: । १८ रातरानी - रजनीगन्धा । १९ हरसिंगार - शेफालिका । २० मालती - मालतीपुष्प । ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें