मंगलवार, 1 दिसंबर 2015

पशव: । (पशुओँ के संस्कृत नाम)

पशव: । (पशुओँ के संस्कृत नाम) उंट - उष्ट्र‚ क्रमेलकः । उद्बिलाव - उद्बिलाव । कछुआ - कच्छप: । केकडा - कर्कट: ‚ कुलीरः । कुत्ता - श्वान:, कुक्कुर: कौलेयकः‚ सारमेयः । कुतिया – सरमा‚ शुनि । कंगारू - कंगारुः । कनखजूरा – कर्णजलोका । खरगोश - शशक: । गाय - गो, धेनु: । गैंडा - खड्.गी । गीदड (सियार) - श्रृगाल:‚ गोमायुः । गिलहरी - चिक्रोड: । गिरगिट - कृकलास: । गोह – गोधा । गधा - गर्दभ:, रासभ:‚ खरः । घोडा - अश्व:, सैन्धवम्‚ सप्तिः‚ रथ्यः‚ वाजिन्‚ हयः । चूहा - मूषक: । चीता - तरक्षु:, चित्रक: । चित्तीदार घोडा - चित्ररासभ: । छछूंदर - छुछुन्दर: । छिपकली – गृहगोधिका । जिराफ - चित्रोष्ट्र: । तेंदुआ – तरक्षुः । दरियाई घोडा - जलाश्व: । नेवला - नकुल: । नीलगाय - गवय: । बैल - वृषभ: ‚ उक्षन्‚ अनडुह । बन्दर - मर्कट: । बाघ - व्याघ्र:‚ द्वीपिन् । बकरी - अजा बकरा - अज: । बनमानुष - वनमनुष्य: । बिल्ली - मार्जार:, बिडाल: । भालू - भल्लूक: । भैस - महिषी । भैंसा – महिषः । भेंडिया - वृक: । भेंड - मेष: । मकड़ी – उर्णनाभः‚ तन्तुनाभः‚ लूता । मगरमच्छ - मकर: ‚ नक्रः । मछली – मत्स्यः‚ मीनः‚ झषः । मेंढक - दर्दुरः‚ भेकः । लोमडी -लोमशः । शेर - सिंह:‚ केसरिन्‚ मृगेन्द्रः‚ हरिः । सुअर - सूकर:‚ वराहः । सेही – शल्यः । हाथी - हस्ति, करि, गज: । हिरन - मृग: । ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें